+91- 0532-2250019
Follow Us On :    

JASRA

Sr.No.  Gram Panchayat  Volunteer's Name
 1.  Bashara  Umesh Bhartiya
 2.  Bashara  Umesh Bhartiya
 3.  Bashara  Renu Bhartiya
 4.  Cheedi  Mahendra
 5.  Gajapur  Laxmi Kumar
 6.  Belamundi  Amravati
 7.  Belamundi  Raju Saket